Studentenraad TU Delft
Header

Dossier: Ras

Dossier gestart op 28 oktober 2011, laatste update: 15 augustus 2016

Julie Fratuire is de schrijver van dit dossier, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mathias via Mathias@oras.nl.

De Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) is een regeling die regelt dat studenten voor studievertraging door bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties gecompenseerd kunnen worden. In dit dossier is te vinden of jij RAS-maanden kunt krijgen en hoe jij RAS-maanden kunt aanvragen. Verder is er algemene informatie te vinden over de regeling. Onderaan de pagina staat een handig overzicht met links naar documenten.

Update veranderingen

Per 2016-2017

De overgangsregeling van 2015-2016 wordt nog een jaar doorgezet. Er zijn enkel wat woordelijke aanpassingen in het statuut geplaatst om het meer te baseren op het leenstelsel ipv op de studiefinanciering. De voorwaarde tot ontvangen van RAS voor studenten die in het leenstelsel vallen en dus geen stufi meer ontvangen, is dat ze zich in de nominale studieduur moeten bevinden (5 jaar). De voortgangseisen zijn hetzelfde gebleven. Er wordt naar gestreefd om uiterlijk december 2016 duidelijkheid te hebben over de regeling voor collegejaar 2017-2018. Vragen? Mathias@oras.nl of 015-2783349.

Per 2015-2016

In september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd. De RAS-regeling blijft hetzelfde als in collegejaar 2014-2015 uitgevoerd. Voor de studenten die geen studiefinanciering meer ontvangen, maar zich wel in de nominale studieduur bevinden zal een uitzondering gemaakt worden via de hardheidsclausule. De voortgangseisen blijven hetzelfde en het bedrag voor een bestuursmaand zal bepaald worden aan de hand van de studiefinanciering die sommige studenten nog wel ontvangen.

Per 2014-2015

In 2012 is de begroting voor de RAS-maanden met meer dan 7 ton overschreden. In totaal is er 1,865 miljoen euro uitgegeven in plaats van de begrote 1,1 miljoen euro. 1,2 miljoen is besteed aan RAS-maanden voor commissies, projecten en besturen. De overschrijding van het RAS-budget loopt parallel aan de wens van het CvB om de RAS meer in lijn met het studiesucces te brengen. Daarom heeft het CvB samen met de SR in juli 2013 afgesproken om een aantal maatregelen te treffen voor de korte termijn en een aantal voor de lange termijn. Deze laatste houdt een bezuiniging van 300.000 euro in.

In december 2013 is er in een werkgroep, bestaande uit TU-medewerkers, ORAS, SVR, VeRa en het DSSO, nagedacht hoe onderstaande doelen te bereiken:

 • De RAS meer in lijn brengen met studiesucces (Bachelor in 4 jaar)
 • Een bezuiniging van 3 ton op de ruim 1,8 miljoen die in 2012 is uitgegeven
 • Een goede regeling voor de toekomst waarin ook bestuursmaanden goed worden geaccommodeerd

Op dit moment is de vernieuwde regeling voor 2014-2015 goedgekeurd door het CvB. De grootste veranderingen zijn:

 • Commissiemaanden worden gekoppeld aan een vast bedrag van 120 euro per maand;
 • 2e jaars mogen (net als 2 jaar geleden en langer) weer het gehele jaar aanspraak maken op RAS, maar wel maximaal 4 RAS-maanden aanvragen;
 • 5e jaars bachelor studenten krijgen geen RAS maanden meer;
 • Studenten moeten bij aanvang van elke activiteit zowel het P diploma als 75% studievoortgang hebben.

Regeling afstudeersteun studenten (RAS)

Studenten die tijdens hun periode van gemengde studiefinanciering studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden (bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties) kunnen bij de TU Delft een financiële vergoeding aanvragen.

De RAS komt voort uit een wettelijke bepaling, art 7.51 van de WHW: het profileringsfonds. Dit artikel vormt de basis voor de RAS. In dit artikel staat onder andere dat studenten gebruik kunnen maken van de RAS in geval van overmachtssituaties, bijvoorbeeld ziekte, dyslexie of zwangerschap, of bij erkende bestuurlijke activiteiten, zoals bestuursfuncties en (grote) commissies. Ook erkende topsporters kunnen compensatie ontvangen van de universiteit. Door de TU Delft is de wettelijke verplichting van een profileringsfonds vormgegeven in de RAS. De volledige regeling is te vinden in het Studentenstatuut in hoofdstuk 4 en bijlage 2.

Een student krijgt door de RAS een financiële vergoeding die is vormgegeven in RAS-maanden. Een student krijgt afhankelijk van de lengte van de bijzondere omstandigheid een bepaalde hoeveelheid RAS-maanden. Een RAS-maand staat gelijk aan 90% van de prestatiebeurs en de aanvullende beurs samen (meestal ongeveer E260). Een commissiemaand heeft een vast bedrag van E120. De mate van compensatie voor overmacht en bestuurlijke activiteiten is nu nog gebaseerd op het krijgen van studiefinanciering. Het leenstelsel heeft doorgang gekregen, waardoor niet alle studenten meer studiefinanciering krijgen. Waarschijnlijk zal een RAS-maand daarom, net als een commissiemaand, een vast bedrag krijgen. Zie daarvoor Sociaal Leenstelsel en RAS.

Verschillende verenigingen, zoals studenten-, studie- en sportverenigingen krijgen van de TU RAS-maanden die naar eigen inzicht verdeeld mogen worden. Aan het verdelen van deze maanden worden wel een aantal eisen gesteld aan de student (zie voorwaarden aan RAS). Om RAS-maanden te krijgen moet de student zelf actie ondernemen, hiervoor moeten een aantal zaken gebeuren (zie aanvraagprocedure voor een overzicht hiervan).

Overmachtssituaties

Je kunt RAS-maanden aanvragen in geval van,

 • Ziekte of zwangerschap;
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;
 • Bijzondere familieomstandigheden;
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding;
 • Erkende topsport;
 • Het verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven.

Bestuurlijke activiteiten

 • Onderwijsgerichte zaken (Onderwijscommissies, Facultaire- en Centrale Studentenraden)
 • Studentgerichte zaken (besturen van studenten-, studie- en sportverenigingen, commissies en Dream teams)

Voorwaarden aan RAS

Om RAS-maanden te kunnen ontvangen moeten studenten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen verschillen gedeeltelijk per reden dat een student RAS-maanden ontvangt. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties.

Algemene voorwaarden
Er zijn een aantal algemene voorwaarden voor het verkrijgen van RAS-maanden. Deze staan hieronder weergegeven.

 • Een student moet ingeschreven staan bij de TU Delft;
 • Een student volgt zijn studie helemaal niet of een gedeelte daarvan niet;
 • Een student krijgt tijdens de bijzondere omstandigheid studiefinanciering of zit in zijn nominale studieduur (leenstelsel);
 • Een student loopt vertraging op door de bijzondere omstandigheid.

Voorwaarden bij bestuurlijke activiteiten (met uitzondering van gekozen organen zoals FSR’en en SR)

Commissie Fulltime bestuur (10,11 of 12 maanden Wanneer moet je aan deze eis voldoen?
2e jaar Bachelor P of 71 ECTS 70% studievoortgang(verklaring studieadviseur) Bij aanvang activiteit
3de jaar Bachelor P of 71 ECTS 70% studievoortgang(verklaring studieadviseur) Bij aanvang activiteit
4de en hogere jaars bachelor P of 71 ECTS 70% studievoortgang(verklaring studieadviseur) Bij aanvang activiteit

*Facultaire en centrale studentenraad hebben geen voortgangseisen.

Start commissie tussen: 01-09-2013 t/m 31-01-2014 Start commissie tussen: 01-02-2014 t/m 31-08-2014 Wanneer moet je aan deze eisen voldoen?
2de jaar Bachelor Student mag in deze periode geen bestuurlijke activiteiten verrichten P + 30 EC 31-08-2014
3de jaar Bachelor P + 30 EC P + 45 EC Bij aanvang commissie
4de en hogere jaars Bachelor P + 45 EC P + 45 EC Bij aanvang commissie

Fulltime besturen 70 % studievoortgang (verklaring studieadviseur)

Je dient bij aanvang van de bestuurlijke activiteit 60 studiepunten uit het eerste studiejaar van je huidige bacheloropleiding te hebben behaald.
Daarnaast is de eis dat het aantal studiepunten is behaald, zoals in onderstaande tabel staat weergegeven.

Begint tussen 1 september t/m 31 maart

Je moet voldaan hebben aan de eis op:

Begint tussen 1 april t/m 31 augustus

Je moet voldaan hebben aan de eis op:

2de jaar Bachelor 30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding) 31 augustus van 2e studiejaar 30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding) 31 augustus van 2e studiejaar
3de jaar Bachelor 30 EC 1 september 50 EC 1 april
4de jaar Bachelor 75 EC 1 september 95 EC 1 april

Fulltime besturen moeten aan 75% studievoortgang voldoen bij aanvang van bestuur (verklaring studieadviseur)

Een student kan maximaal 12 RAS-maanden krijgen gedurende de studententijd. Indien iemand een full-time bestuur heeft gedaan geldt een maximum van 18 RAS-maanden. Fulltime besturen moeten aan 75% studievoortgang voldoen bij aanvang van bestuur (verklaring studieadviseur)

Voorwaarde bij overmachtssituaties
De onderstaande voorwaarde voor RAS-maanden geldt bij overmachtssituaties.

 • De student meldt een overmachtssituatie bij de studieadviseur zo snel mogelijk nadat deze heeft plaatsgevonden. Hier worden afspraken gemaakt over de studievoortgang en -planning en het aanvragen van RAS-maanden.

Aanvraagprocedure

Om RAS-maanden aan te vragen moet een student verschillende acties ondernemen. Hieronder wordt weergegeven wat een student moet doen om RAS-maanden te kunnen krijgen. Een aanvraag moet uiterlijk worden ingediend twee maanden voor het einde van de prestatiebeurs of voordat de nominale studieduur is afgelopen (leenstelsel). De aanvraag kan worden ingediend zodra de omstandigheid is geëindigd en een schatting van de opgelopen vertraging mogelijk is. Voor een compleet overzicht wat de vereniging, de Centrale Studentenadministratie en de student zelf moet doen op welk moment: Tijdlijn Rasaanvraag CSa. Het bestuur van een vereniging vraagt de RAS-maanden voor zowel de bestuurs- als de commissieleden via SharePoint. Hier vindt je een stap-voor-stap uitleg voor het invoeren in SharePoint (NB: alleen voor besturen, niet voor individuele studenten!): RAS-aanvraag via SharePoint

Aanvraag bestuurlijke activiteiten: commissies

Let op! Vanaf 31 augustus 2014 hoeven commissiemaanden niet meer door de desbetreffende persoon te worden aangevraagd, alles loopt via het bestuur van de vereniging! Doe jij dus nu een commissie? Geen zorgen, je ontvangt vanzelf een bericht van CSa.

Heb je een commissie gedaan vóór 31 augustus 2014? Dan moet je je RAS-maanden op dezelfde manier aanvragen als besturen, zie hieronder. Je hebt alleen geen verklaring van je studieadviseur nodig.

Aanvraag bestuurlijke activiteiten: besturen

Stap 1: Overleggen met studieadvieur
Voordat je een bestuurlijke activiteit aanvaardt die voor zes RAS-maanden of meer staat, moet je afspraken hebben gemaakt over de studievoortgang en het indienen van een RAS-aanvraag.

Stap 2: Verklaring krijgen van studieadviseur
Om 10,11 of 12 RAS-maanden te krijgen (een full time bestuursjaar) moet er een verklaring van de studieadviseur worden vergeven dat je een voortgang hebt van 75%. Deze verklaring moet bij de RAS-aanvraag worden gevoegd.

Stap 3: Verklaring krijgen van bestuur bij studenten-, studie of sportvereniging
Om RAS-maanden te ontvangen die zijn verkregen via een vereniging, moet het bestuur van deze vereniging een verklaring geven dat jij deze RAS-maanden verdient. Vraag hiernaar bij je bestuur. Deze verklaring moet bij je RAS-aanvraag worden gevoegd.

Stap 4: DUO-bericht over studiefinanciering verzorgen
Het meest recente DUO-bericht waarin staat hoeveel studiefinanciering of studentenlening wordt ontvangen, moet uitgeprint/als pdf worden bijgevoegd bij de aanvraag. Dit vind je door in te loggen op www.duo.nl en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: mijn berichten – klik op je bericht. Print het meest recente bericht met gegevens over de hoogte van de studiefinanciering/lening.

Stap 5: Invullen RAS-aanvraagformulier
Om financiële ondersteuning te kunnen ontvangen moet het RAS-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). Dit kan vanaf 1 juli tijdens je bestuursjaar (bij voorkeur tussen 1 juli en 31 augustus). De eerder verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl.

Aanvraag overmachtssituatie
Stap 1: Contact opnemen met en verklaring krijgen van studieadviseur
Zo spoedig mogelijk nadat de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan, dient er contact opgenomen te worden met de studieadviseur. De studieadviseur moet in een verklaring aangeven dat hij/zij advies geeft voor het verkrijgen van RAS-maanden.

Stap 2: Verklaring studentenarts of studentenpsycholoog verkrijgen
Na gesprek met de studieadviseur kan deze doorverwijzen naar een arts of psycholoog. Om RAS-maanden te kunnen krijgen door een overmachtssituatie moet een student een verklaring hebben waarin de arts of psycholoog aangeeft dat de student nadeel heeft ondervonden van de situatie.

Stap 3: DUO-bericht over studiefinanciering verzorgen
Het meest recente DUO-bericht waarin staat hoeveel studiefinanciering/lening wordt ontvangen, moet worden uitgeprint en worden bijgevoegd in de aanvraag. Dit vind je door in te loggen op www.duo.nl en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: mijn berichten – klik op je bericht. Print het meest recente bericht met gegevens over de hoogte van de studiefinanciering/lening.

Stap 4: Invullen RAS-aanvraagformulier
Om RAS te kunnen ontvangen moet het RAS-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). De in de eerder aangegeven stappen verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl.

Sociaal Leenstelsel en RAS-maanden

Het kabinet voert per 2015-2016 een sociaal leenstelsel in voor zowel de Bachelor- als de Masterfase. Dit betekent ook dat de RAS niet meer gekoppeld zal kunnen worden aan de studiefinanciering. ORAS houdt daarom de ontwikkelingen op dit gebied scherp in de gaten. Waarschijnlijk zal het bedrag van een RAS-maand niet meer gebaseerd worden op een percentage van ontvangen studiefinanciering, maar een vast bedrag zijn zoals bij de commissiemaanden nu al het geval is. Hier hopen we in december 2016 duidelijkheid over te hebben.

RAS-certificaat

Enkele jaren geleden heeft ORAS gerealiseerd dat iedere student die afstudeert, een zogenaamd RAS-certificaat kan aanvragen. Op dit officiële certificaat, een diplomasupplement, staat wat je tijdens je studie aan commissie-, bestuurs- en andere werkzaamheden hebt verricht. Dit kan zeer nuttig zijn voor bij je CV, maar ook om aan te tonen waarom je vertraging hebt opgelopen. Vooral in het buitenland zijn er bedrijven die de waarde van studievertraging maar moeilijk kunnen erkennen. Aan de hand van het RAS-certificaat zullen bedrijven dit beter op waarde kunnen schatten, omdat de TU Delft hiermee officieel het nut erkent van deze vertraging.

Begint je commissie/bestuursactiviteit na 31 augustus 2014 dan zal je het RAS-certificaat automatisch ontvangen tijdens het aanvraagproces.

Voor commissies/bestuursactiviteiten voor 31 augustus 2014 kan het RAS-certificaat worden aangevraagd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa) door een mail te sturen naar csa@tudelft.nl o.v.v. RAS verklaring en vermeld je naam, studienummer en het adres waar de verklaring naar toegestuurd kan worden.

Verdeling RAS-maanden

De TU Delft maakt bij de jaarlijkse toekenning van garantiemaanden gebruik van een boxenstelsel. De verdeling over de boxen en de studentenverenigingen en -organisaties is weergegeven in de garantiemaandenlijst (bijlage 2 van het studentenstatuut). Hierbij is verdeling als volgt;

● Box 1: Gezelligheidsverenigingen. De verdeling van de maanden in deze box geschiedt op basis van ledenaantallen, het bezit van een pand, de grootte daarvan en het wel of niet hebben van een (professionele) eettafel. Zij kunnen deze maanden naar eigen inzicht verdelen over verschillende fulltime en parttime bestuursfuncties dan wel maanden reserveren voor lustrumactiviteiten.

● Box 2: Studieverenigingen. Voor studieverenigingen is de verdeelsleutel gebaseerd op het aantal ingeschreven studenten bij de desbetreffende opleiding. Hierbij is het aantal fulltime bestuursfuncties vastgelegd en het aantal vrij te verdelen commissiemaanden ook.

● Box 3: Sport- en cultuurverenigingen.  Bij de procedure van erkenning binnen box3 hebben het DSSO en het hoofd S&C een adviserende rol aan het CvB, hoe de maanden in die box verdeeld moeten worden.

● Box 4: Bestuur en belangen. Hieronder vallen de SR, FSR’en, VSSD, OWee-bestuur, STIP, SVR, VeRa, SSD, opleidingscommissies en visitatiecommissies. Deze verdeling staat vast.

● Box 5: Projecten. Deze box is er voor verrichte activiteiten binnen (TU-)projecten die zowel bovenmatig bijdragen aan de goede reputatie van de TU als aan de academische vorming van de betreffende studenten, indien zij hierdoor studievertraging oplopen. Hieronder vallen bijv. Dream teams.

Exacte info over de verdeling staat in het Studentenstatuut onder hoofdstuk 4 (Afstudeersteun).

FAQ

De RAS FAQ is een verzameling van vragen die vaak gesteld worden. Deze FAQ kan handig gebruikt worden om uit te printen en bijvoorbeeld te geven aan leden van je vereniging. Hier is de printbare versie te vinden.

Regeling afstudeersteun studenten. De landelijke aanduiding hiervoor is het profileringsfonds.

a) ziekte, zwangerschap of bevalling;

b) lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;

c) bijzondere familieomstandigheden;

d) erkende topsport

e) studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt;

f) het vervullen van een bestuursfunctie (ook commissies horen hierbij);

g) andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die, indien een verzoek om financiële ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een onredelijke situatie;

h) overige door het instellingsbestuur vastgestelde bijzondere omstandigheden;

Commissie en bestuurswerk – Voor commissiewerk heb je recht op maximaal 12 maanden uitgekeerd. Heb je een fulltime jaar (12 maanden achter elkaar) dan heb je recht op maximaal 18 maanden.

Overmachtssituaties – De limiet is 12 maanden.

Bestuurswerk: Elke vereniging heeft een bestuur die de vereniging draaiende houdt

Commissiewerk: Je krijgt RAS-maanden toegewezen door je bestuur

Het bedrag van een RAS-maand voor bestuurswerk is net zo groot als aan de prestatiebeurs die je ontvangt volgens hoofdstuk 3 van de Wet Studiefinanciering 2000. Voor bestuurswerk bedraagt een RAS-maand 90% van dat bedrag.

Het bedrag van een RAS-maand voor commissiewerk is 120 euro.

Hier staat de aanvraag procedure erg duidelijk uitgelegd.

Commissie en bestuurswerk

Voor de bestuurlijke activiteiten verricht na 31 augustus 2014 hebben we de voortgangseisen in onderstaande tabel weergegeven.

Je dient bij aanvang van de bestuurlijke activiteit 60 studiepunten uit het eerste studiejaar van je huidige bacheloropleiding te hebben behaald.
Daarnaast is de eis dat het aantal studiepunten is behaald, zoals in onderstaande tabel staat weergegeven.

Begint tussen 1 september t/m 31 maart

Je moet voldaan hebben aan de eis op:

Begint tussen 1 april t/m 31 augustus

Je moet voldaan hebben aan de eis op:

2de jaar Bachelor 30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding) 31 augustus van 2e studiejaar 30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding) 31 augustus van 2e studiejaar
3de jaar Bachelor 30 EC 1 september 50 EC 1 april
4de jaar Bachelor 75 EC 1 september 95 EC 1 april

Fulltime besturen moeten aan 75% studievoortgang voldoen bij aanvang van bestuur (verklaring studieadviseur)

Voor masterstudenten gelden geen voortgangseisen. Een masterstudent kan RAS ontvangen als hij/zij gedurende de bestuurlijke activiteit nog studiefinanciering ontvangt/zich in de nominale studieduur bevindt (leenstelsel).

Centrale Studentenraad, Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies

Voor deze commissie en raden bestaan geen voortgangseisen. Wel moeten de leden als voltijdstudent staan ingeschreven om RAS te ontvangen.

Overmachtssituaties

Je moet ingeschreven staan als voltijdstudent op het moment dat de overmachtssituatie zich voordoet en je overmachtssituatie moet door je studieadviseur worden erkend.

Alleen voor fulltime-bestuursfuncties heb je een verklaring van je studieadviseur nodig die aangeeft dat je aan de voortgangseisen voor het aanvragen van RAS-maanden voldoet.

Het College van Bestuur heeft aangegeven de intentie te hebben om RAS-maanden beschikbaar te houden. ORAS is samen met de afdeling Juridische Zaken bezig om te kijken wat er moet veranderen in de regeling als er een sociaal leenstelsel ingevoerd wordt.

Commissiewerk

Je RAS-maanden worden automatisch uitbetaald na de activiteit

Bestuurswerk

Je moet een aanvraag tot uitbetaling doen van RAS-maanden. Deze aanvraag kan gedaan worden vanaf 1 juli in het collegejaar waarin de bestuurlijke activiteit plaatsvindt. De uitbetaling gebeurt in termijnen.

Overmachtssituaties

Na afloop van de periode waarin je studiefinanciering krijgt gaan je maanden in. Doet de overmachtssituatie zich voor tijdens je bachelor, dan kun je RAS-maanden laten uitbetalen na drie jaar prestatiebeurs te hebben ontvangen.

Let op: Het kan even duren voordat een aanvraag van RAS-maanden verwerkt en erkend is. Zorg dat je zeker 8 weken voordat je je geld wilt hebben de aanvraag tot uitbetaling indient. Je aanvraag moet voor het aflopen van je studiefinanciering verwerkt zijn, anders loop je maanden mis! Dit is vooral van belang voor vijfdejaars studenten, die in hun laatste jaar studiefinanciering zitten, deze studenten moeten hun RAS-maanden uiterlijk 1 juli van dat collegejaar aanvragen.

Commissie en bestuurswerk

Ja. De TU-Delft ziet de RAS-maanden niet alleen als compensatie voor vertraging, maar ook als tegemoetkoming voor de moeite die je doet voor de TU of je project/vereniging. Zorg er wel voor dat je je maanden tijdens je studie laat uitbetalen. Als je afstudeert vervallen je niet uitbetaalde maanden.

Overmachtssituaties

In beginsel niet, mocht je achteraf toch nominaal afstuderen dan hoef je niets terug te betalen.

Studeren

Zolang je ingeschreven staat als voltijdstudent krijg je maanden uitbetaald. Stop je eerder met studeren dan dat je al je maanden hebt gekregen, dan vervallen je resterende maanden. Vraag dus op tijd je RAS-maanden aan.

Maanden voor commissie of bestuurswerk

Als je voortijdig stopt met een commissie of bestuur krijg je hiervoor geen maanden.

Nee, de maanden worden per functie aangevraagd en toegekend.

Er zijn twee gevallen te onderscheiden:

Vóór 31 augustus 2014
Als je RAS-maanden erkend zijn, kun je bij de CSa een certificaat aanvragen waarop staat hoeveel maanden je erkend hebt gekregen. Dit doet de TU Delft als waardering voor je activiteiten en om aan te geven dat je iets nuttigs hebt gedaan in de extra studietijd die je nodig hebt gehad. Dit certificaat is een toevoeging aan het diplomasupplement, wat weer deel uitmaakt van je diploma. Het RAS-certificaat kan worden aangevraagd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa) door een mail te sturen naar csa@tudelft.nl o.v.v. RAS verklaring en vermeld je naam, studienummer en het adres waar de verklaring naar toegestuurd kan worden.

Na 31 augustus 2014
Voor bestuurlijke activiteiten na 31 augustus 2014 geldt dat het RAS-certificaat geïntegreerd is in het aanvraagproces. De e-mail die je krijgt van het CSA waarin staat op hoeveel maanden je aanspraak maakt, geldt als het certificaat. Bewaar deze dus goed! Je vraagt dus geen certificaat meer aan bij je diploma.

Je krijgt je maanden ongeacht hoeveel studiepunten je haalt.

Links

RAS-maanden FAQ

Studentenstatuut 2015/2016

Aanvraag formulier RAS-maanden

RAS-aanvraag via SharePoint

Tijdlijn Rasaanvraag CSa

Een reactie