Dossierhouder: Maarten de Nooijer
Contact: profileringsfonds@oras.nl
Laatste Update: Juli 2017, door Mart Vloet

De Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), of in de toekomst geheten Pofileringsfonds, is een regeling die zorgt dat studenten voor studievertraging door bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties gecompenseerd kunnen worden. In dit dossier is te vinden of jij RAS-maanden kunt krijgen en hoe jij RAS-maanden kunt aanvragen. Verder is er algemene informatie te vinden over de regeling. Onderaan de pagina staat een handig overzicht met links naar documenten.

LET OP:
De komende 2 jaar zullen voorwaarden, aanvraagprocedure en de verdeling van het aantal maanden veranderen. In dit document zal daarom altijd een tweesplitsing worden gemaakt.  Kijk daarom altijd goed wel voor welk collegejaar de regeling geldt!


1. Wat is RAS/Profileringsfonds?

Studenten die tijdens hun periode van gemengde studiefinanciering studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden (bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties) kunnen bij de TU Delft een financiële vergoeding aanvragen. Dit het de Regeling Afstudeersteun Studenten ofwel RAS. Vanaf 2018-2019 zal RAS veranderen naar het Profileringsfonds

De RAS komt voort uit een wettelijke bepaling, art 7.51 van de WHW: het profileringsfonds. Dit artikel vormt de basis voor de RAS. In dit artikel staat onder andere dat studenten gebruik kunnen maken van de RAS in geval van overmachtssituaties, bijvoorbeeld ziekte, dyslexie of zwangerschap, of bij erkende bestuurlijke activiteiten, zoals bestuursfuncties en (grote) commissies. Ook erkende topsporters kunnen compensatie ontvangen van de universiteit. Door de TU Delft is de wettelijke verplichting van een profileringsfonds vormgegeven in de RAS. De volledige regeling is te vinden in het Studentenstatuut in hoofdstuk 4 en bijlage 2.

Een student krijgt door de RAS een financiële vergoeding die is vormgegeven in RAS-maanden. Een student krijgt afhankelijk van de lengte van de bijzondere omstandigheid een bepaalde hoeveelheid RAS-maanden. Een RAS-maand staat gelijk aan 90% van de prestatiebeurs en de aanvullende beurs samen (meestal ongeveer E260). Een commissiemaand heeft een vast bedrag van E120. De mate van compensatie voor overmacht en bestuurlijke activiteiten is nu nog gebaseerd op het krijgen van studiefinanciering. Het leenstelsel heeft doorgang gekregen, waardoor niet alle studenten meer studiefinanciering krijgen. Waarschijnlijk zal een RAS-maand daarom, net als een commissiemaand, een vast bedrag krijgen. Zie daarvoor Sociaal Leenstelsel en RAS.

Verschillende verenigingen, zoals studenten-, studie- en sportverenigingen krijgen van de TU RAS-maanden die naar eigen inzicht verdeeld mogen worden. Aan het verdelen van deze maanden worden wel een aantal eisen gesteld aan de student (zie voorwaarden aan RAS). Om RAS-maanden te krijgen moet de student zelf actie ondernemen, hiervoor moeten een aantal zaken gebeuren (zie aanvraagprocedure voor een overzicht hiervan).

Je kunt RAS-maanden aanvragen in geval van:                        

Overmachtssituaties:

 • Ziekte of zwangerschap;
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;
 • Bijzondere familieomstandigheden;
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding;
 • Erkende topsport;
 • Het verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven.

Bestuurlijke activiteiten

 • Onderwijsgerichte zaken (Onderwijscommissies, Facultaire- en Centrale Studentenraden)
 • Studentgerichte zaken (besturen van studenten-, studie- en sportverenigingen, commissies en Dream teams)

2. Update veranderingen RAS-regeling

Per 2017-2018

In Oktober 2016 startte de gesprekken opnieuw omtrent het herzien van de RAS/Profileringsfonds. Na lange gesprekken kwam er in maart uiteindelijk een beslissing. De veranderingen zullen nog niet allemaal gelden voor collegejaar 2017-2018. Wel gaat de nieuwe regeling voor onvoorziene RAS-maanden in, en start de Erkenningsprocedure voor verenigingen in de garantiemaandenlijst.  Het aantal bestuurs- en commissiemaanden blijft daarom in 2017-2018 nog vrijwel ongewijzigd.

Per 2016-2017

De overgangsregeling van 2015-2016 wordt nog een jaar doorgezet. Er zijn enkel wat woordelijke aanpassingen in het statuut geplaatst om het meer te baseren op het leenstelsel ipv op de studiefinanciering. De voorwaarde tot ontvangen van RAS voor studenten die in het leenstelsel vallen en dus geen stufi meer ontvangen, is dat ze zich in de nominale studieduur moeten bevinden (5 jaar). De voortgangseisen zijn hetzelfde gebleven. Er wordt naar gestreefd om uiterlijk december 2016 duidelijkheid te hebben over de regeling voor collegejaar 2017-2018

Per 2015-2016

In september 2015 wordt het leenstelsel ingevoerd. De RAS-regeling blijft hetzelfde als in collegejaar 2014-2015 uitgevoerd. Voor de studenten die geen studiefinanciering meer ontvangen, maar zich wel in de nominale studieduur bevinden zal een uitzondering gemaakt worden via de hardheidsclausule. De voortgangseisen blijven hetzelfde en het bedrag voor een bestuursmaand zal bepaald worden aan de hand van de studiefinanciering die sommige studenten nog wel ontvangen.

Per 2014-2015

In 2012 is de begroting voor de RAS-maanden met meer dan 7 ton overschreden. In totaal is er 1,865 miljoen euro uitgegeven in plaats van de begrote 1,1 miljoen euro. 1,2 miljoen is besteed aan RAS-maanden voor commissies, projecten en besturen. De overschrijding van het RAS-budget loopt parallel aan de wens van het CvB om de RAS meer in lijn met het studiesucces te brengen. Daarom heeft het CvB samen met de SR in juli 2013 afgesproken om een aantal maatregelen te treffen voor de korte termijn en een aantal voor de lange termijn. Deze laatste houdt een bezuiniging van 300.000 euro in.

In december 2013 is er in een werkgroep, bestaande uit TU-medewerkers, ORAS, SVR, VeRa en het DSSO, nagedacht hoe onderstaande doelen te bereiken:

 • De RAS meer in lijn brengen met studiesucces (Bachelor in 4 jaar)
 • Een bezuiniging van 3 ton op de ruim 1,8 miljoen die in 2012 is uitgegeven
 • Een goede regeling voor de toekomst waarin ook bestuursmaanden goed worden geaccommodeerd

Op dit moment is de vernieuwde regeling voor 2014-2015 goedgekeurd door het CvB. De grootste veranderingen zijn:

 • Commissiemaanden worden gekoppeld aan een vast bedrag van 120 euro per maand;
 • 2e jaars mogen (net als 2 jaar geleden en langer) weer het gehele jaar aanspraak maken op RAS, maar wel maximaal 4 RAS-maanden aanvragen;
 • 5e jaars bachelor studenten krijgen geen RAS maanden meer;
 • Studenten moeten bij aanvang van elke activiteit zowel het P diploma als 75% studievoortgang hebben.

3. Voorwaarden RAS voor Studenten:

Om RAS-maanden te kunnen ontvangen moeten studenten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen verschillen gedeeltelijk per reden dat een student RAS-maanden ontvangt. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties.

Algemene voorwaarden

Er zijn een aantal algemene voorwaarden voor elke student.

 • Een student moet ingeschreven staan bij de TU Delft;
 • Een student volgt zijn studie helemaal niet of een gedeelte daarvan niet;
 • Een student krijgt tijdens de bijzondere omstandigheid studiefinanciering of zit in zijn nominale studieduur (leenstelsel);
 • Een student loopt vertraging op door de bijzondere omstandigheid.

Voorwaarden bij bestuurlijke activiteiten

(met uitzondering van: FSR, Odc, en SR)

Door veranderingen in de regeling vanaf 1 september 2018 zullen de voortgangseisen lichtelijk veranderen. Daarom wordt hieronder een splitsing gemaakt tussen bestuurlijke activiteiten vóór 1 september 2018, en activiteiten na 1 september 2018.

[expand title=” Bestuurlijke activiteiten vóór 1 september 2018“]

Je dient bij aanvang van de bestuurlijke activiteit 60 studiepunten uit het eerste studiejaar van je huidige bacheloropleiding te hebben behaald.
Daarnaast is de eis dat het aantal studiepunten is behaald, zoals in onderstaande tabel staat weergegeven.

 Begint tussen 1 september t/m 31 maartJe moet voldaan hebben aan de eis op:Begint tussen 1 april t/m 31 augustusJe moet voldaan hebben aan de eis op:
2de jaar Bachelor30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding)31 augustus van 2e studiejaar30 EC (maximaal 4 RAS maanden vergoeding)31 augustus van 2e studiejaar
3de jaar Bachelor30 EC1 september50 EC1 april
4de jaar Bachelor75 EC1 september95 EC1 april


Voor masterstudenten
gelden geen voortgangseisen. Een masterstudent kan RAS ontvangen als hij/zij gedurende de bestuurlijke activiteit nog studiefinanciering ontvangt of zit in zijn nominale studieduur (leenstelsel).

Fulltime besturen moeten aan 75% studievoortgang voldoen bij aanvang van bestuur en een verklaring hebben van de studieadviseur
Een student kan maximaal 12 RAS-maanden krijgen gedurende de studententijd. Indien iemand een fulltime bestuur heeft gedaan geldt een maximum van 18 RAS-maanden.

[/expand]

[expand title=” Bestuurlijke activiteiten ná 1 september 2018“]

Je dient bij aanvang van de bestuurlijke activiteit in het bezit te zijn van een aantal studiepunten zoals in de onderstaande tabel staat weergegeven.

 Begint tussen 1 september t/m 31 maartJe moet voldaan hebben aan de eis op:Begint tussen 1 april t/m 31 augustusJe moet voldaan hebben aan de eis op:
2de jaar Bachelor60 EC1 september80 EC1 april
3de jaar Bachelor90 EC1 september110 EC1 april
4de jaar Bachelor135 EC1 september155 EC1 april


Voor masterstudenten
gelden geen voortgangseisen. Een masterstudent kan RAS ontvangen als hij/zij gedurende de bestuurlijke activiteit zijn nominale studieduur.

Full time besturen moeten ook voldoen aan de bovenstaande tabel en Indien een student een bestuursfunctie van 9 maanden of meer verricht, dient hij/zij hierover contact te leggen met een studieadviseur

Een student kan maximaal 12 RAS-maanden krijgen gedurende de studententijd. Indien een student voor 1 bestuurlijke activiteit minstens 10 bestuursmaanden heeft toegekend gekregen, kan deze in aanvulling nog 6 commissiemaanden ontvangen als hij/zij een commissie activiteit heeft verricht.

[/expand]

Voorwaarde bij overmachtssituaties

De student meldt een overmachtssituatie bij de studieadviseur zo snel mogelijk nadat deze heeft plaatsgevonden. Hier worden afspraken gemaakt over de studievoortgang en -planning en het aanvragen van RAS-maanden.


4. Procedure RAS/Profileringsfonds

Om RAS-maanden aan te vragen moet een student verschillende acties ondernemen. Hieronder wordt weergegeven wat een student moet doen om RAS-maanden te kunnen krijgen.

Aanvraagprocedure Commissie-/Bestuursmaanden:

Vanaf collegejaar 2018 zal de RAS-regeling worden omgezet in de regeling Profileringsfonds.

[expand title=”RAS: Commissiemaanden vóór 1 september 2018″]

Verengingen krijg elk jaar een bepaald aantal RAS-maanden van de universiteit voor commissiewerk. Deze mag de vereniging zelf verdelen onder de commissies. Het verenigingsbestuur is dus verantwoordelijk voor de verdeling en voert deze dan ook op tijd in op de Sharepoint. In september/oktober zal dus iemand van het verenigingsbestuur jou gegevens opvragen hiervoor.

Begin December krijg je op je studentenmail een bericht met informatie over je RAS aanvraag. De ontvangen mail moet je binnen 2 weken na ontvangst controleren zodat CSa jou juiste gegevens heeft!

Na het afronden van de commissieactiviteit zullen de RAS-maanden automatisch worden uitbetaald. Heb je geen studievertraging opgelopen door het commissiewerk? Geen nood, de TU-Delft ziet de RAS-maanden niet alleen als compensatie voor vertraging, maar ook als tegemoetkoming voor de moeite die je doet voor de TU of je project/vereniging. Zorg er wel voor dat je je maanden tijdens je studie laat uitbetalen. Als je afstudeert vervallen je niet uitbetaalde maanden.

Heb je een commissie gedaan vóór 31 augustus 2014? Dan moet je je RAS-maanden op dezelfde manier aanvragen als besturen, zie hieronder. Je hebt alleen geen verklaring van je studieadviseur nodig.

[/expand]

[expand title=”RAS: Bestuursmaanden vóór 1 september 2018″]

Stap 1: Overleggen met studieadviseur (vóór september)
Als je een fulltime bestuurlijke activiteit aanvaardt die uit 12 maanden RAS bestaat, moet je afspraken hebben gemaakt over je studievoortgang en moet er een verklaring van de studieadviseur worden vergeven dat je een voortgang hebt van 75%. Deze moet je bij je aanvraag tot uitbetaling mee sturen (zie stap 6), bewaar deze dus goed!
Krijg je geen 12 RAS-maanden? dan is deze stap niet noodzakelijk.

Stap 2: Invoeren in Sharepoint (september/oktober)
Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het invoeren van de Sharepoint voor de commissie- en bestuursmaanden van de vereniging. Eén bestuurslid zal toegang krijgen tot de Sharepoint via zijn/haar studentenaccount. Deze moet ingevuld zijn vóór 1 november.

Stap 3: Controleren van de gegevens (december)
In december krijgt elke student die RAS maanden heeft toegekend gekregen via Sharepoint een mail ter controle. Controleer deze mail op eventuele fouten zoals correcte aantal maanden, persoonsgegeven, en correcte bankgegevens,…! De ontvangen mail moet je binnen 2 weken na ontvangst controleren zodat CSa jou juiste gegevens heeft!

Stap 4 :Verklaring van de vereniging (Begin juli)
Om RAS-maanden te ontvangen die zijn verkregen via een vereniging, moet het bestuur van deze vereniging een verklaring geven dat jij deze RAS-maanden verdient. Vraag hiernaar bij je bestuur. Deze verklaring moet bij je RAS-aanvraag worden gevoegd.

Stap 5: DUO-bericht over studiefinanciering verzorgen (Begin juli)
Het meest recente DUO-bericht waarin staat hoeveel studiefinanciering of studentenlening wordt ontvangen, moet uitgeprint/als pdf worden bijgevoegd bij de aanvraag. Dit vind je door in te loggen op www.duo.nl en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: mijn berichten – klik op je bericht. Print het meest recente bericht met gegevens over de hoogte van de studiefinanciering/lening. Het DUO bericht dat je moet bijvoegen moet de volgende informatie bevatten:

Stap 6: Invullen aanvraag tot uitbetaling (Begin juli)
Om financiële ondersteuning te kunnen ontvangen moet het RAS-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). Dit kan vanaf 1 juli tijdens je bestuursjaar (bij voorkeur tussen 1 juli en 31 augustus). De eerder verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl.

Een aanvraag tot uitbetaling moet worden ingediend vóór het einde van de prestatiebeurs of voordat de nominale studieduur is afgelopen (leenstelsel). De verwerkingstijd van de aanvraag kan tot 8 weken duren. Vraag daarom je maanden op tijd aan, liefst direct begin juli.

[/expand]

[expand title=”Profileringsfonds: Commissie- /Bestuursmaanden na 1 september 2018″]

Stap 1: Overleggen met studieadviseur (vóór september)
Als je een fulltime bestuurlijke activiteit aanvaardt die uit 9, 10, 11, of 12 maanden RAS bestaat, moet je afspraken hebben gemaakt over je studievoortgang samen met je studieadviseur. Neem daarom vóór het starten van fulltime bestuurlijke activiteit contact op met je studieadviseur.

Stap 2: Indienen aanvraag tot erkenning (september/april)
Een aanvraag tot erkenning van vertraging wordt door of namens de student ingediend voor 1 oktober wanneer de bestuurlijke activiteit aanvangt in de periode 1 september t/ m 31 maart, dan wel voor 1 april wanneer de bestuurlijke activiteit aanvangt in de periode 1 april t/m 31 augustus. De aanvraag tot erkenning geldt tevens als een aanvraag tot uitbetaling

NOTE: Dit is het voorlopige proces voor de aanvraagprocedure van het Profileringsfonds. Meer concrete afspraken zullen in de loop van collegejaar 2017-2018 gemaakt worden.

[/expand]

Aanvraagprocedure Overmacht:

[expand title=”RAS: Overmacht vóór 1 september 2017″]

Stap 1: Contact opnemen met en verklaring krijgen van studieadviseur
Zo spoedig mogelijk nadat de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan, dient er contact opgenomen te worden met de studieadviseur. De studieadviseur moet in een verklaring aangeven dat hij/zij advies geeft voor het verkrijgen van RAS-maanden.

Stap 2: Verklaring studentenarts of studentenpsycholoog verkrijgen
Na gesprek met de studieadviseur kan deze doorverwijzen naar een arts of psycholoog. Om RAS-maanden te kunnen krijgen door een overmachtssituatie moet een student een verklaring hebben waarin de arts of psycholoog aangeeft dat de student nadeel heeft ondervonden van de situatie.

Stap 3: DUO-bericht over studiefinanciering verzorgen
Het meest recente DUO-bericht waarin staat hoeveel studiefinanciering/lening wordt ontvangen, moet worden uitgeprint en worden bijgevoegd in de aanvraag. Dit vind je door in te loggen op www.duo.nl en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: mijn berichten – klik op je bericht. Print het meest recente bericht met gegevens over de hoogte van de studiefinanciering/lening. Het DUO bericht dat je moet bijvoegen moet de volgende informatie bevatten:

Stap 4: Invullen RAS-aanvraagformulier
Om RAS te kunnen ontvangen moet het RAS-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). De in de eerder aangegeven stappen verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl.

[/expand]

[expand title=”RAS: Overmacht na 1 september 2017″]

De student meldt een overmachtsituatie bij de studieadviseur en treedt met deze in contact zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden nadat deze zich heeft voorgedaan dan wel indien aannemelijk is dat deze zich zal voordoen. De student maakt met de studieadviseur afspraken over de studievoortgang en het indienen van een aanvraag op basis van deze regeling. Indien de bijzondere omstandigheid een naar te voorzien langdurige overmachtsituatie betreft, te weten langer dan zes maanden, wordt in het overleg met de , studieadviseur aandacht besteed aan de mogelijkheid van beëindiging van de inschrijving.  Een aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge van een bijzondere omstandigheid wordt ingediend zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de studievertragende omstandigheid zich heeft voorgedaan. De aanvraag tot erkenning geldt tevens als een aanvraag tot uitbetaling.

[/expand]

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!