RPF/Profileringsfonds

Het Pofileringsfonds (RPF), voorheen Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS), is een regeling die zorgt dat studenten voor studievertraging door bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties gecompenseerd kunnen worden. In dit dossier is te vinden of jij RPF-maanden kunt krijgen en hoe jij RPF-maanden kunt aanvragen. Verder is er algemene informatie te vinden over de regeling. Onderaan de pagina staat een handig overzicht met links naar documenten.

LET OP:
De komende 2 jaar zullen voorwaarden, aanvraagprocedure en de verdeling van het aantal maanden veranderen. In dit document zal daarom altijd een tweesplitsing worden gemaakt.  Kijk daarom altijd goed wel voor welk collegejaar de regeling geldt!

Wat is RPF/Profileringsfonds?

Studenten die tijdens hun periode van gemengde studiefinanciering studievertraging oplopen door bijzondere omstandigheden (bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties) kunnen bij de TU Delft een financiële vergoeding aanvragen. Dit heet het Profileringsfonds ofwel RPF.

De RPF komt voort uit een wettelijke bepaling, art 7.51 van de WHW: het profileringsfonds. Dit artikel vormt de basis voor de RPF. In dit artikel staat onder andere dat studenten gebruik kunnen maken van de RPF in geval van overmachtssituaties, bijvoorbeeld ziekte, dyslexie of zwangerschap, of bij erkende bestuurlijke activiteiten, zoals bestuursfuncties en (grote) commissies. Ook erkende topsporters kunnen compensatie ontvangen van de universiteit. Door de TU Delft is de wettelijke verplichting van een profileringsfonds vormgegeven in de RPF. De volledige regeling is te vinden in het Studentenstatuut in hoofdstuk 4 en bijlage 2.

Een student krijgt door de RPF een financiële vergoeding die is vormgegeven in RPF-maanden. Een student krijgt afhankelijk van de lengte van de bijzondere omstandigheid een bepaalde hoeveelheid RPF-maanden. Een RPF-maand stond (tot de invoering van het leenstelsel) ongeveer gelijk aan 90% van de prestatiebeurs en de aanvullende beurs samen (meestal ongeveer E260). Een commissiemaand had een vast bedrag van E120.

Echter met de invoering van het leenstelsel is dit veranderd, waarna de hoogte van een RPF-maand tussen bepaalde bandbreedtes is komen te vallen. Momenteel kan het bedrag van één bestuursmaand tussen de E255 en E310 vallen, terwijl een commissiemaand tussen de E100 en E155 valt. Met het teruginvoeren van de basisbeurs is nog niet bekend wat voor gevolgen dit zal hebben op de hoogte van de RPF-maanden, maar het kan zijn dat deze weer terugvalt op de 90%-regeling die we voorheen hadden.

Verschillende verenigingen, zoals studenten-, studie- en sportverenigingen krijgen van de TU RPF-maanden die naar eigen inzicht verdeeld mogen worden. Aan het verdelen van deze maanden worden wel een aantal eisen gesteld aan de student. Om RPF-maanden te krijgen moet de student zelf actie ondernemen, hiervoor moeten een aantal zaken gebeuren.

Je kunt RPF-maanden aanvragen in geval van:

Overmachtssituaties:

 • Ziekte of zwangerschap;
 • Lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;
 • Bijzondere familieomstandigheden;
 • Een onvoldoende studeerbare opleiding;
 • Erkende topsport;
 • Het verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven.

Bestuurlijke activiteiten

 • Onderwijsgerichte zaken (Onderwijscommissies, Facultaire- en Centrale Studentenraden)
 • Studentgerichte zaken (besturen van studenten-, studie- en sportverenigingen, commissies en Dream team

Voorwaarden RPF voor Studenten

Om RPF-maanden te kunnen ontvangen moeten studenten aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen verschillen gedeeltelijk per reden dat een student RPF-maanden ontvangt. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke activiteiten en overmachtssituaties.

Algemene voorwaarden

Er zijn een aantal algemene voorwaarden voor elke student.

 • Een student moet ingeschreven staan bij de TU Delft ten tijden van zijn/haar bestuursactiviteit;
 • Een student volgt zijn studie helemaal niet of een gedeelte daarvan niet;
 • Een student krijgt tijdens de bijzondere omstandigheid studiefinanciering of zit in zijn nominale studieduur (3 jaar bachelor + 2 jaar master) (leenstelsel);
 • Een student loopt vertraging op door de bijzondere omstandigheid.

Voorwaarden bij bestuurlijke activiteiten

Een student kan maximaal 12 RPF-maanden krijgen gedurende de studententijd. Indien een student voor 1 bestuurlijke activiteit minstens 10 bestuursmaanden heeft toegekend gekregen, kan deze in aanvulling nog 6 commissiemaanden ontvangen als hij/zij een commissie activiteit heeft verricht.

Voorwaarde bij overmachtssituaties

De student meldt een overmachtssituatie bij de studieadviseur binnen 3 maanden nadat deze heeft plaatsgevonden, of verwacht wordt er te komen. Hier worden afspraken gemaakt over de studievoortgang en -planning en het aanvragen van RPF-maanden.

Procedure RPF/Profileringsfonds

Om RPF-maanden aan te vragen moet een student verschillende acties ondernemen. Hieronder wordt weergegeven wat een student moet doen om RPF-maanden te kunnen krijgen.

Aanvraagprocedure Commissie-/Bestuursmaanden:

Verengingen krijg elk jaar een bepaald aantal RPF-maanden van de universiteit voor commissiewerk. Deze mag de vereniging zelf verdelen onder de commissies. Het verenigingsbestuur is dus verantwoordelijk voor de verdeling en voert deze dan ook op tijd in de ontvangen excel bestand die door ESA is opgestuurd. In september/oktober zal dus iemand van het verenigingsbestuur jou gegevens opvragen hiervoor.

Begin December krijg je op je studentenmail een bericht met informatie over je RPF aanvraag. De ontvangen mail moet je binnen 2 weken na ontvangst controleren zodat CSa jou juiste gegevens heeft!

Na het afronden van de commissieactiviteit zullen de RPF-maanden automatisch worden uitbetaald. Heb je geen studievertraging opgelopen door het commissiewerk? Geen nood, de TU-Delft ziet de RPF-maanden niet alleen als compensatie voor vertraging, maar ook als tegemoetkoming voor de moeite die je doet voor de TU of je project/vereniging.

Stap 1: Invoeren excel (september/oktober)
Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het invoeren van de excel voor de commissie- en bestuursmaanden van de vereniging. Eén bestuurslid zal de excel via een mail van ESA opgestuurd krijgen. Deze excel moet ingevuld zijn vóór 1 november.

Stap 2: Controleren van de gegevens (december)
In december krijgt elke student die RPF maanden heeft toegekend gekregen een mail ter controle. Controleer deze mail op eventuele fouten zoals correcte aantal maanden, persoonsgegeven, en correcte bankgegevens…! De ontvangen mail moet je binnen 2 weken na ontvangst controleren zodat CSa jou juiste gegevens heeft!

Stap 3 :Verklaring van de vereniging (Begin juli)
Om RPF-maanden te ontvangen die zijn verkregen via een vereniging, moet het bestuur van deze vereniging een verklaring geven dat jij deze RPF-maanden verdient. Vraag hiernaar bij je bestuur. Deze verklaring moet bij je RPF-aanvraag worden gevoegd.

Stap 4: Invullen aanvraag tot uitbetaling (Begin juli)
Om financiële ondersteuning te kunnen ontvangen moet het RPF-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). Dit kan vanaf 1 juli tijdens je bestuursjaar (bij voorkeur tussen 1 juli en 31 augustus). De eerder verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl. De verwerkingstijd van de aanvraag kan tot 8 weken duren. Vraag daarom je maanden op tijd aan, liefst direct begin juli.

NOTE: Dit is het voorlopige proces voor de aanvraagprocedure van het Profileringsfonds. Meer concrete afspraken zullen in de loop van collegejaar 2017-2018 gemaakt worden.

Aanvraagprocedure Overmacht:

Stap 1: Contact opnemen met en verklaring krijgen van studieadviseur
binnen 3 maanden nadat de bijzondere omstandigheid zich heeft voorgedaan, dient er contact opgenomen te worden met de studieadviseur. De studieadviseur moet in een verklaring aangeven dat hij/zij advies geeft voor het verkrijgen van RPF-maanden.

Stap 2: Verklaring studentenarts of studentenpsycholoog verkrijgen
Na gesprek met de studieadviseur kan deze doorverwijzen naar een arts of psycholoog. Om RPF-maanden te kunnen krijgen door een overmachtssituatie moet een student een verklaring hebben waarin de arts of psycholoog aangeeft dat de student nadeel heeft ondervonden van de situatie.

Stap 3: DUO-bericht over studiefinanciering verzorgen
Het meest recente DUO-bericht waarin staat hoeveel studiefinanciering/lening wordt ontvangen, moet worden uitgeprint en worden bijgevoegd in de aanvraag. Dit vind je door in te loggen op www.duo.nl en vervolgens de volgende stappen te doorlopen: mijn berichten – klik op je bericht. Print het meest recente bericht met gegevens over de hoogte van de studiefinanciering/lening. Het DUO bericht dat je moet bijvoegen moet de volgende informatie bevatten:

Stap 4: Invullen RPF-aanvraagformulier
Om RPF te kunnen ontvangen moet het RPF-aanvraagformulier worden ingevuld. Dit formulier dient te worden ingeleverd bij de Centrale Studentenadministratie (CSa). De in de eerder aangegeven stappen verzamelde formulieren moeten bij dit formulier worden gevoegd en moeten mee worden gestuurd met de aanvraag. Je kan dit pakket aan formulieren ook e-mailen naar CSa@tudelft.nl.

De student meldt een overmachtsituatie bij de studieadviseur en treedt met deze in contact zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden nadat deze zich heeft voorgedaan dan wel indien aannemelijk is dat deze zich zal voordoen. De student maakt met de studieadviseur afspraken over de studievoortgang en het indienen van een aanvraag op basis van deze regeling. Indien de bijzondere omstandigheid een naar te voorzien langdurige overmachtsituatie betreft, te weten langer dan zes maanden, wordt in het overleg met de , studieadviseur aandacht besteed aan de mogelijkheid van beëindiging van de inschrijving.  Een aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge van een bijzondere omstandigheid wordt ingediend zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de studievertragende omstandigheid zich heeft voorgedaan. De aanvraag tot erkenning geldt tevens als een aanvraag tot uitbetaling.

en_GBEN

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!