fbpx

Medezeggenschap

De Centrale Studentenraad is het orgaan dat alle studenten aan de TU wettelijk vertegenwoordigt en maandelijks vergadert met het College van Bestuur. De Studentenraad bestaat uit tien studenten die zich een jaar lang fulltime inzetten voor de belangen van studenten en studentenorganisaties. Elk jaar worden in mei verkiezingen gehouden om deze zetels te verdelen. Tijdens de laatste verkiezingen heeft ORAS zeven van de tien zetels gehaald.

Verkiezingen

Eind mei zijn er ieder jaar verkiezingen, hierbij kunnen meerdere partijen verkiesbaar zijn. Nu zijn dat er twee, ORAS en Lijst Beta. Deze partijen gaan de campus door en proberen zoveel mogelijk mensen te laten stemmen. Dit is erg belangrijk omdat een hoge opkomst laat zien dat de studenten hun vertegenwoordiging steunen, wat de SR krachtiger maakt tegenover het College van Bestuur. Vaak ligt de opkomst rond de 40%, wat voor studentenraadsverkiezingen vrij hoog is.

Alle partijen hebben een kieslijst met maximaal 30 mensen, hiervan kunnen er maximaal 10 in de raad komen. Dit gebeurt dan alleen wanneer 1 partij alle 10 de zetels wint. De overige 20 mensen op de lijst zijn personen die de partij steunen en graag laten zien dat zij het belangrijk vinden dat die partij in de raad komt.

Na de verkiezingen is de zetelverdeling duidelijk en worden de nieuwe raadsleden ingewerkt voor het komende jaar. In het nieuwe academische jaar nemen zij dan zitting in de studentenraad.

Organogram

De medezeggenschap heeft een bepaalde structuur en hiërarchie. Die wordt in het figuur weergegeven.

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het college van bestuur bestuurt de universiteit. Dit wordt gedaan door 3 mensen; Dirk Jan van den Berg (Voorzitter), Karel Luyben (Rector Magnificus) en Anka Mulder (Vice President for Education and Operations). Het college legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Centrale studentenraad

De studentenraad is de wettelijke gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de belangen van studenten. Er zijn twee medezeggenschapsorganen op centraal niveau op de TU Delft. De Studentenraad is het medezeggenschapsorgaan voor en door studenten en de Ondernemingsraad het orgaan voor medewerkers.

De Studentenraad adviseert het College van Bestuur over beslissingen die genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over studiebegeleiding, regels en eisen die gelden voor studenten, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Over een aantal onderwerpen heeft de Studentenraad instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het ermee eens is.

Facultaire studentenraden

Naast de Centrale Studentenraad is er op elke faculteit ook een Facultaire Studentenraad (FSR). Ook zij behartigen de belangen van de studenten, hierbij gaat het alle zaken aan die binnen één faculteit spelen. Dit kan gaan over één bepaald vak, de fietsenrekken of het complete curriculum van de studie.

Rechten en plichten

De Studentenraad is het hoogste inspraakorgaan binnen de TU Delft waarin studenten zijn vertegenwoordigd. In de Wet op Hoger Onderwijs staat omschreven wat de rechten van de Studentenraad zijn:

Instemmingsrecht

Het College van Bestuur behoeft de instemming van de Studentenraad voor elk ter zake voorgenomen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:

 • Het instellingsplan (hierin staat de lange termijn koers van de TU Delft beschreven voor 4 jaar)
 • De vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg van de universiteit, alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling / accreditatie.
 • Het centrale deel van het studentenstatuut (hierin staan alle rechten en plichten van studenten)
 • Het bestuurs- en beheersreglement (hierin staat beschreven hoe de universiteit is ingericht)
 • Regels op het gebied van veiligheid, de gezondheid en het welzijn (VGWM)
 • De keuze uit medezeggenschapsstelsels (Universiteitsraad of Studentenraad en Ondernemingsraad)
 • De afstudeerregelingen (RAS / garantiemaanden e.d.)

Adviesrecht

Het College van Bestuur moet de volgende zaken aan de Studentenraad voor advies voorleggen:

 • De aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit betreffen
 • De begroting van de TU Delft
 • Het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld
 • De gedragscode buitenlandse taal
 • Het bindend studieadvies
 • Selectiecriteria en -procedure voor aankomende studenten
 • Het reglement van het College van Beroep voor de examens
 • Studentenvoorzieningen
 • Het WP-beleid (wetenschappelijk personeel)
 • Over het algemeen kun je zeggen dat alles wat met studenten te maken heeft onder adviesrecht valt. Daarnaast heeft de Studentenraad het recht om ongevraagd advies uit te brengen.

Initiatiefrecht

De Studentenraad heeft het recht ideeën en plannen aan te dragen. Het CvB moet deze serieus in overweging nemen. Het College van Bestuur moet binnen drie maanden een reactie aan de Studentenraad mededelen in de vorm van een voorstel. Geschiedt dit niet dan is het initiatief automatisch aangenomen. De Studentenraad kan uitstel verlenen, indien het CvB hierom vraagt.

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van het initiatiefrecht, dienen beide partijen initiatieven in. Dit zijn ideeën die de partijen uitwerken en vervolgens als initiatief indienen. Deze initiatieven gaan als ze verder uitgewerkt zijn als voorstel naar het College van Bestuur.

Gesponsord door