fbpx

Beta manifest

Wij, de Bètastudenten van Nederland, maken ons grote zorgen over de plannen van het kabinet Rutte voor het Hoger Onderwijs. Er zijn twee maatregelen die ons in het bijzonder tegen de borst stuiten: het sociaal leenstelsel in de masterfase en de zogenaamde langstudeerdersregeling. Het sociaal leenstelsel in de masterfase betekent logischerwijs dat studenten geen studiefinanciering meer krijgen in de masterfase. De langstudeerdersregeling houdt in dat het collegegeld voor studenten met meer dan een jaar studieve
rtraging, wordt verhoogd met maar liefst 3000 euro. Bovendien krijgen de onderwijsinstellingen jaarlijks een boete van 6000 euro voor elke langstudeerder.
 

De Bètastudenten willen waarschuwen voor de volgende gevolgen:

 • Het volgen van masters in zijn algemeenheid wordt met het voorgenomen beleid duurder en daarmee ontmoedigd. Dit geldt in nog grotere mate voor meerjarige masters zoals bèta-, techniek- en onderzoeksmasters. Deze masters zijn onmisbaar voor de kenniseconomie die Nederland is en wil blijven.
 • Voor de langere bèta- of techniekstudies geldt dezelfde uitlooptermijn van maar één jaar als voor alle andere studies. Verhoudingsgewijs klopt dit niet waardoor studenten die technische studies volgen meer punten per jaar moeten halen dan anderen, terwijl de studiedruk minstens gelijk is. Zo wordt opnieuw de drempel om een bèta- of techniekstudie te volgen verhoogd.
 • Het tekort aan bèta- en techniekafgestudeerden zal toenemen, terwijl in Nederland het aantal afstudeerders in deze richting – relatief gezien – nu al ver onder het Europese gemiddelde ligt. In combinatie met de afname van het aantal studenten in meerjarige onderzoeksmasters en een grotere bereidheid van studenten om wegens financiële redenen in het buitenland een master te volgen en daar te blijven werken, riskeert Nederland een grote braindrain.
 • Jarenlange miljoeneninvesteringen om de technologiesector te stimuleren worden teniet gedaan. Deze sector fungeert als de motor voor de kenniseconomie. Het door het kabinet onderschreven rapport van de commissie Veerman geeft bovendien al aan dat het tekort aan bèta- en techniekafgestudeerden zorgelijk is.
 • Met de boete die instellingen voor elke langstudeerder krijgen worden ze financieel geprikkeld om studenten snel aan een diploma te helpen in plaats van hoogwaardig onderwijs te bieden. De kwaliteit van het onderwijs zal hier zwaar onder lijden, terwijl daar juist in geïnvesteerd moet worden.

Tot slot stippen wij graag nog wat punten van algemeen belang aan: met deze maatregelen worden studenten getroffen die meer uit hun studententijd willen halen dan slechts studiepunten. De samenleving staat te springen om studenten die zich naast het opdoen van specifieke vakkennis, breder ontwikkelen. Ook studenten die door persoonlijke omstandigheden (bijv. een functiebeperking, ziekte of sterfgeval van naasten) vertraging oplopen zijn de dupe van de plannen van de nieuwe regering voor het hoger onderwijs.

Wij roepen het kabinet op de kwalijke gevolgen voor de bèta- en techniekopleidingen in te zien en de voorgenomen maatregelen die genoemd zijn te heroverwegen, opdat we met Nederland daadwerkelijk vooruit kunnen als kenniseconomie.

Nederland telt ruim 83.000 Bètastudenten. Zij worden vertegenwoordigd door de volgende organisaties:

 • Studentenraad TU Delft, Delft
 • Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft, Delft
 • Studentengeleding Universiteitsraad TU Eindhoven, Eindhoven
 • Studentengeleding Universiteitsraad Twente, Enschede
 • Studentenraad Wageningen University, Wageningen
 • Wageningse Studenten Organisatie, Wageningen
 • Studentgeleding Faculteitsraad Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, Utrecht
 • USF Studentenbelangen, Utrecht
 • Studentenraad Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen
 • Studentenvakbond AKKU Nijmegen, Nijmegen
 • Studenten Groepering Leiden, Leiden
 • Christelijke Studentenfractie Leiden, Leiden
 • Facultaire Studentenraad Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Amsterdam
 • Algemene Studenten Vereniging Amsterdam, Amsterdam
 • Studentenraadsfractie Studenten Organisatie Groningen, Groningen
 • De volgende organisaties steunen dit manifest:
 • Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijk
 • Landelijke Studenten Vakbond, Landelijk

Reacties - 0

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gesponsord door