Nuna-TU-Delft

De RAS, of sinds heden Profileringsfonds, is al jaren een gevoelig dossier voor het college van bestuur en student. Het profileringsfonds is een wettelijke vastgestelde verplichting voor Overheidsinstellingen in het hoger onderwijs om voorzieningen te treffen in de vorm van financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden (e.g., ziekte, zwangerschap, bestuursjaar, commissiewerk,…). Dit jaar is de RAS-regeling gewijzigd.

Teruglopende overheidsinvesteringen in hoger onderwijs en een overweldigde toeloop naar technische studies zet hoge druk op de financiën en faciliteiten van de TU Delft. Een zelfde afname in overheidssteun is ook te voelen bij de student. Sinds 2014 is de basisbeurs voor studenten afgeschaft en het leenstelsel ingevoerd. Daarom is ORAS geen voorstander van besparingen op het gebied van de RAS/Profileringsfonds voor studenten en hebben we dit jaar een half jaar bijna wekelijks rond de tafel gezeten met Onderwijs & Studentenzaken, Legal Services, en College van Bestuur om de TU Delft te overtuigen af te zien van besparingen in hoogte maar vooral in de uitgave van het aantal maanden aan studenten. Deze gesprekken hebben geleid tot een compromis waar de Studentenraad en het College van Bestuur elkaar tegemoetkomen.

De regeling bestaat uit twee delen. Het Eerste deel gaat over de onvoorziene maanden. Dit zijn maanden voor studenten die in een overmacht situatie komen door ziekte, zwangerschap,… etc. Dit deel zal volgend collegejaar 2107-2018 van kracht gaan. Het tweede deel gaat over de voorziene maanden. Dit zijn de bestuurs- en commissiemaanden.  Dit deel zal pas vanaf collegejaar 2018-2019 van start gaan. Op deze pagina kun je de nieuwe RAS/Profileringsfonds regeling lezen. Grote aanpassingen zijn bijvoorbeeld het maximaliseren van het aantal onvoorziene maanden tot 12 maanden per student, het toevoegen van een erkenningscyclus voor alle verenigingen van 3 jaar, en een maximalisering van het aantal fulltime bestuurders per vereniging.

ORAS staat zeer kritisch tegenover de nieuwe regeling en heeft dit samengevat in de instemmingsbrief onderaan. In de komende maanden zullen we werken aan de informatievoorziening aan alle studenten van de TU Delft. We gaan de effecten van de nieuwe maatregelen nauwlettend in de gaten houden en blijven strijden voor een eerlijke kans voor alle studenten om zich te ontplooien naast hun studie.

Meer info kan je vinden op: www.ras.tudelft.nl en mocht je nog vragen hebben, neem vooral contact op met mij: Mathias@oras.nl

Lees hieronder de brief:

Geachte mevrouw Mulder,

Onlangs heeft u de Studentenraad uw definitieve voorstel tot wijziging van de Regeling Afstudeersteun Studenten (hierna aangeduid als RAS), de Delftse invulling van het profileringsfonds,  voorgelegd ter instemming. Doel van de herziening van de regeling is om de nieuwe regeling ten opzichte van de oude regeling meer helder, transparant, toekomstbestending, en beheersbaar te maken.

Wij zijn met elkaar sinds oktober 2016 in overleg over de herziening van de regeling, nadat een eerdere poging in studiejaar 2015-2016 niet is gelukt.

Sinds oktober 2016 heeft er wekelijks overleg plaatsgevonden, waarbij de Studentenraad

veelvuldig over een nieuw voorstel gesproken heeft met de directies LS en O&S.

Alle studentgeledingen zijn eveneens betrokken geweest in overlegsessies, georganiseerd door de directie O&S. Deze sessies zijn zeer waardevol gebleken voor het toelichten van de plannen en het bieden van een mogelijkheid tot input voor studenten.

Dit gaf de voorzitter van de SR aanknopingspunten voor het creëren van enig begrip en draagvlak onder studenten voor de voorgenomen bezuiniging ten opzichte van de oude RAS-regeling.

Immers, de betrokken organisaties dienden overtuigd te worden van de noodzaak tot bezuiniging. De Studentenraad heeft geconstateerd dat niet iedere vereniging even begripvol tegenover het nieuwe voorstel staat.

De Studentenraad is zich zeer bewust geweest van de impact die de bezuiniging zal gaan hebben in de verenigingen. De beweegredenen van het College van Bestuur om tot deze bezuiniging te komen zijn door de Studentenraad uitgebreid bediscussieerd in vele sessies met de betrokken studentenverenigingen.

Hieronder volgen onze reactie en aanbevelingen bij het definitieve voorstel.

T.a.v. het onvoorziene  deel van de regeling kan worden gezegd dat:

 • de Studentenraad een maximale hoogte van 12 maanden acceptabel vindt, vooropgesteld dat studenten goed begeleid worden door hun studieadviseur. De Studentenraad verwacht dat de studieadviseurs goed geïnformeerd worden en zijn over de uitvoering van de maatregelen, zodat de student effectief ondersteund wordt.
 • de Studentenraad nogmaals benadrukt, zoals eerder opgemerkt bij de behandeling van de regeling, dat voor uitzonderlijke gevallen maatwerk geleverd zal worden zodat een student niet in de kou komt te staan.
 • de Studentenraad nogmaals wil wijzen op de als onvoldoende ervaren beschikbaarheid van studentenadviseurs, studentenartsen, en studentenpsychologen. Als studenten hierdoor bij deze medewerkers geen tijdige afspraak kunnen maken, dan verwacht de Studentenraad dat de TU Delft hierin actie onderneemt.

T.a.v. het voorziene  deel van de regeling kan worden gezegd dat:

 • door het flexibele budget (met minimum en maximum bedragen) is het mogelijk om nieuwe initiatieven een kans te geven op financiële ondersteuning en erkenning, zonder dat de huidige verenigingen in hun financiële bestaansrecht worden bedreigd. De financiële last wordt door alle verenigingen gedragen, maar er is wel continuïteit. De bestuurs- en commissiemaanden zullen gedurende de erkenningscyclus gekoppeld zijn aan de afgesproken staffels.
 • er in artikel 9 (algemene eisen voor erkenning) bepaalde eisen worden gesteld waarvan de Studentenraad meent dat deze eisen heel logisch zijn, maar ook het risico in zich dragen dat zij té strikt zouden kunnen worden geïnterpreteerd. De Studentenraad vraagt het CvB ervoor te waken dat de eisen worden gebruikt als leidraad en met gezond verstand worden gehanteerd.
 • de Studentenraad positief staat tegenover de mogelijkheid van het oprichten van een koepelorganisatie voor cultuurorganisaties. Als een dergelijke vereniging een aanvraag doet voor opname in box 4,5 of 6, dan zou de Studentenraad deze aanvraag graag gehonoreerd zien.
 • de Studentenraad het genoemde bij art.11, lid 2 (het overleggen van gegevens) graag een format zou willen zien, dat in samenspraak met O&S en de verenigingen wordt opgesteld. Op deze wijze kan er door de verenigingen efficiënt inzage worden gegeven in het gevraagde. De verstrekte gegevens dienen om aan te tonen dat de vereniging in kwestie een gezonde financiële huishouding voert.
 • in artikel 17, lid 2 wordt de staffelverdeling gedurende 3 jaar beschreven. De Studentenraad is heel tevreden over de continuïteit die deze bepaling biedt aan de verenigingen, om zo een solide basis voor de verenigingen te garanderen.  
 • het omzetten van de P-eis in een 60 punten eis beter aansluit bij de inrichting van het huidige onderwijs.
 • T.a.v. artikel 26- toelichting, beschreven wordt dat 5e jaars studenten in de masterfase in hun 1e dan wel 2e jaar erkenning kunnen krijgen. De Studentenraad vindt dat 4e jaars studenten in de masterfase eveneens deze erkenning moeten kunnen krijgen en interpreteert de toelichting ook op deze manier.
 • T.a.v. artikel 26, de studentenraad zeer kritisch staat ten aanzien van maximaliseren van financiële ondersteuning tot 12 maanden tenzij er één bestuurlijke activiteit van 10 bestuursmaanden of meer zijn toegekend. De studentenraad vreest dat hierdoor studenten minder bereid zullen zijn om na of voor een grote bestuurlijke activiteit zich in te zetten in kleinere initiatieven.

Het mag het CvB genoegzaam bekend zijn dat de Studentenraad geen voorstander was en is van het maximaliseren en inkrimpen van de aantallen fulltime bestuurders. De impact van deze regeling en besparing zal voor de TU Delft een druppel op de gloeiende plaat zijn, waarbij het voor de studentengemeenschap een zeer grote impact zal hebben. Daarom zal het de komende jaren van grootste belang zijn om het effect van de maatregelen op de sterke studentencultuur van de TU Delft nauwlettend in de gaten te houden.
Desalniettemin is de Studentenraad tevreden over het verloop van het onderhandelingsproces. De gesprekken waren constructief van aard en hebben bijgedragen aan de discussie die tot tevredenheid van de Studentenraad op inhoud is gevoerd.

Graag wil de Studentenraad actief betrokken blijven bij alle ontwikkelingen in deze regeling gedurende de gehele cyclus in de komende jaren.

Tot slot, wil de SR met dit schrijven positief instemmen inzake het voorgenomen besluit met betrekking tot Regeling Profileringsfonds TU Delft in de veronderstelling dat de benoemde aandachtspunten worden meegenomen in uitwerking van de besluitvorming.

Met vriendelijke groet, namens de Studentenraad,

Mathias de Koning, Voorzitter Studentenraad
Christiaan Meijer, Secretaris Studentenraad

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!