Finetuning

Samenvatting

Om vast te stellen hoeveel recht een sport- of cultuur vereniging heeft op ondersteuning vanuit Sport & Cultuur is in het verleden een zogenaamde finetuningstool ontwikkeld. Dit houdt in dat op basis van een benchmark en daarnaast de ambities en het beleid van de TU Delft per sport een standaard wordt vastgesteld. Bij vaststellen van de benchmark, in 2012,  is gesteld dat deze zou gelden voor 5 jaar. Dit jaar zal dus in het teken staan van het vaststellen van een nieuwe benchmark!

Geschiedenis

De TU Delft hecht veel waarde aan een sterke rol voor verenigingen als organisator van sport-gerelateerde activiteiten. In 2005 is besloten de relatie met sportverenigingen te betitelen als sponsor- en samenwerkingsrelatie. De nieuwe samenwerking werd ingeleid door een benchmarkonderzoek met als doel in samenwerking met de studentensportverenigingen de TU-ondersteuning per sport te kunnen rationaliseren. Hiermee wilde de TU Delft onduidelijkheden en mogelijke ongelijkheid tussen sporten onderling wegnemen en tegelijkertijd aansluiten op de gestelde uitgangspunten: het creëren van een aantrekkelijke universiteit en een studiecultuur van excelleren en presteren. Aan de hand van dit benchmarkonderzoek is toen door het S&C i.s.m. de SR en het DSSO het finetuning instrument ontworpen.

In september 2008 zijn de eerste sponsorovereenkomsten afgesloten voor het seizoen 2008-2009.
Toen is er ook voor het eerst geëxperimenteerd met de finetuning. Na evaluatie bleek dat er nog vele kinderziektes en problemen aan kleefden en toen is besloten te kijken naar een aangepast finetuning instrument.  In het najaar van 2011 bleek toen ook nog dat er flinke ongelijkheid in de prestaties van de verenigingen en prestaties van S&C waren. Vandaar dat er een werkgroep werd opgesteld om het sponsorcontract te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een verbeterd contract in 2012-2013.
In dat jaar is ook het proces van finetuning doorgezet. In het najaar van 2012 werd een benchmark afgerond en werd omgezet in de finetuning. Hier werden toen TU-ambities en –beleid aan toegevoegd en is er uiteindelijk per sport een gefinetuned ondersteuningsniveau ontstaan.

Finetuning

Het begin van finetuning is de benchmark; alle verenigingen gaan op zoek naar vergelijkbare verenigingen in het land en vragen aan hen de ondersteuning die zij van hun universiteit krijgen. Dit doet elke vereniging voor minstens 3 andere, vergelijkbare, verenigingen. Zo ontstaat er een beeld wat de gemiddelde ondersteuning op landelijk niveau is voor een bepaalde sport (dus niet vereniging, voetbal is voetbal ook al zijn er 2 verenigingen). Dit wordt vervolgens naast de ambities en het beleid van de TU naast gehouden om te komen tot de uiteindelijke ondersteuning. Binnen de ondersteuning wordt rekening gehouden met de middelen, het aantal leden en de ambitie van de verenigingen.

Status

Op het moment van finetuning is afgesproken dat elke 5 jaar een nieuwe benchmark plaats zou vinden. De eerste benchmark vond plaats in 2012, dus zal er dit jaar (2017) een nieuwe benchmark plaatsvinden. Daarnaast wordt deze mogelijkheid ook gebruikt om het instrument finetuning te evalueren.

nl_NLNL

Je kan NU stemmen voor de Studentenraad/ You can NOW vote for the Student Council!