Inleiding

Voor de kerstvakantie vond de eerste “ORAS komt naar je TU” plaats, onze driejaarlijkse TU-brede studentenenquête. Deze enquêtes houden we om de mening van studenten te peilen op belangrijke onderwerpen, zodat we dit kunnen meenemen in ons beleid en ons advies aan het College van Bestuur. Dit keer was het onderwerp “capaciteit en hoorcolleges”.
De TU Delft kampt met een capaciteitsprobleem en op dit moment is de universiteit bezig met het zoeken van oplossingen daarvoor, waarin ORAS actief meedenkt. Het veranderen van collegetijden zou hierbij kunnen helpen.
De manier van college geven (zowel de vorm als de lengte) is al lange tijd hetzelfde. Deze klassieke manier van lesgeven blijkt niet altijd even effectief. Studenten verliezen bijvoorbeeld regelmatig hun aandacht bij colleges of komen er niet heen.
Dit kan deels komen doordat de spanningsboog van studenten korter is dan de lengtes van de colleges. Daarnaast is de huidige vorm van college geven erg passief. Blended learning, een mengvorm van klassikaal en online onderwijs, kan voor een interactievere vorm van colleges zorgen. Een voorbeeld hiervan is flipped classroom, waarbij je eerst zelfstandig een online videocollege bekijkt en vervolgens de stof in een werkcollege toepast.
In dit kader hebben we studenten vragen gesteld wat zij vinden over de huidige capaciteit van collegezalen en vorm en lengte van colleges. In totaal hebben we 1540 studenten bevraagd, van alle verschillende faculteiten en studiefasen.

 

Resultaten

Uit de resultaten kunnen we concluderen dat bij sommige vragen een sterke voorkeur naar boven komt, terwijl bij andere vragen studenten verdeeld lijken. Hieronder zijn per onderwerp de resultaten geanalyseerd.

Capaciteit collegezalen

Over het algemeen lijkt de meerderheid van de studenten (63%) tevreden over de capaciteit van collegezalen. Echter geeft 33% aan wel eens niet naar college te zijn gegaan omdat de zaal te vol was. Dit is volgens ORAS onacceptabel. Komende tijd zullen we ons ervoor inzetten dit probleem op te lossen.

 

Oplossing capaciteitsprobleem

Bij de vraag welke oplossingen voor het capaciteitsprobleem studenten acceptabel vinden haalde geen van de oplossingen een absolute meerderheid. “Ik vind dat er geen maatregelen nodig zijn” bleek echter het populairst (47%). Dat betekent dat er sterk gelet moet worden op de wensen van studenten in het doorvoeren van grote wijzigingen, zeker omdat een maatregel als avondcolleges slechts op de steun van een klein aantal studenten (10%) kan rekenen.

Lengte colleges

De overgrote meerderheid van de studenten (86%) geeft aan de huidige collegelengte goed te vinden. Dat betekent dat er bij toekomstige wijzigingen in de collegetijden veel voorzichtigheid is geboden, omdat studenten geen voorstanders lijken van grote wijzigingen.

Onderwijsinnovatie

Verder is het opvallend dat studenten slechts overwegend positief zijn over onderwijsvernieuwingen. 48% vindt dat er meer gebruik moet worden gemaakt van moderne technologie in het onderwijs en 45% zou het fijn vinden als het onderwijs op de TU Delft interactiever zou zijn. Echter kan een aanzienlijk deel (16% in beide gevallen) zich niet vinden in deze stellingen. De rest van de studenten staat hierin neutraal.

Over de vragen of werkcolleges door studentenassistenten gegeven zouden kunnen worden en of studenten verplicht kunnen worden een video lecture te kijken voorafgaand aan een werkcollege zijn studenten nog sterker verdeeld; respectievelijk 40% eens, 30% oneens en 49% eens, 27% oneens. Dat betekent dat de TU Delft in het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen en veranderingen in de onderwijsmethodes aandacht moet besteden aan het studentperspectief om voldoende draagvlak te waarborgen voor dergelijke transities.

Conclusie

Concluderend is het van belang dat bij wijzigingen in de vorm en lengte van colleges goed wordt gekeken naar het studentenperspectief, omdat de meningen van de studenten op sommige onderwerpen erg verdeeld zijn en bepaalde veranderingen niet lijken te steunen. Dit wil ORAS meegeven aan het College van Bestuur. Wat betreft de capaciteit van collegezalen zijn studenten over het algemeen tevreden, maar een aanzienlijk deel van de studenten is wel eens niet naar college gegaan omdat de zaal te vol was. ORAS gaat zich er hard voor maken dat dit probleem wordt opgelost.

nl_NLNL